Telefon

+386 51 69 44 15

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Organizator Vašega turističnega paketa je turistična agencija, ki je v pogodbi navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini organiziranega izleta, razen v primerih izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke…). Pri organiziranih izletih ali krajših potovanjih, kjer je organizator programa DISCOVER SOČA TOURS, veljajo ti splošni pogoji, sicer veljajo splošni pogoji organizatorja. Ti splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na organiziran izlet prek spleta ali prek telefona. Prijavi prek telefona sledi pisna rezervacija po e-pošti ali po navadni pošti. Posredovanje osebnih podatkov (imena in priimki potnikov, naslov, telefonska številka), plačilo ali delno plačilo izleta velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del izleta ali potovanja, za večje skupine pa velja posebna pogodba (v primeru individualnih plačil vsak potnik prejme ločeno pogodbo, ki je zavezujoča). V primeru, da je potnik mladoletna oseba, pogodbo podpiše eden od staršev oziroma skrbnik, ki s pogodbo upravlja do izvedbe izleta ali potovanja. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške in posledice, ki bi zaradi tega nastale. Za prijavo se šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika, ostalih udeležencev na isti prijavnici, kontakten naslov in telefonsko številko, številko kreditne kartice ali drugega plačilnega inštrumenta ali drugo dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval podatke za namen prijave. Od prijave potnik lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje, ko je potnik izvršil plačilo na začetku izleta ali ko je bilo plačilo prejeto na poslovni račun. Potnik je ob prijavi dolžan poravnati 30% vrednosti izleta oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostanek aranžmaja je treba poravnati najmanj 15 dni pred odhodom. V primeru neplačila v roku se šteje, da je potnik na svojo željo odstopil od programa in veljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški turističnega izleta jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za paketna potovanja oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem potovanju. Načini plačila so posebej dogovorjeni v plačilnih pogojih. Če gre za rezervacijo znotraj 15 dni pred odhodom, je potrebno ob prijavi plačati celoten znesek aranžmaja.

REZERVACIJA NA VPRAŠANJE NA ŽELJO POTNIKA

V primeru da DISCOVER SOČA TOURS ali organizator izleta ali potovanja v času sklepanja pogodbe ne moreta potrditi rezervacije, potnik pa bi v primeru prostih kapacitet zagotovo izvedel rezervacijo, se izvede rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo. Potnik je v tem primeru ob prijavi dolžan vplačati 50 EUR kavcije. V primeru potrditve rezervacije s strani organizatorja je ta za potnika zavezujoča in se vplačana akontacija upošteva kot delno plačilo aranžmaja. V primeru, da rezervacija ni potrjena v roku 2 dni od sklepanja pogodbe, je le-ta nična in se potniku vplačana kavcija v celoti vrne. Če potnik kljub potrditvi in vplačilu kavcije odstopi od pogodbe, veljajo določila točke o odpovedi potovanja.

ODPOVED ORGANIZATORJA

Organizator izleta ali potovanja lahko delno ali popolnoma odpove pogodbo, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejme rezervacijo, če bi le-te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove pogodbo o turističnem izletu tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto paketnega potovanja, določeno s programom in pogodbo o turističnem izletu.

Organizator potovanja lahko s pogodbo o izletu ali potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti in sicer: najmanj 20 dni pred začetkom turističnega paketa v trajanju daljšem od 6 dni, 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanji, ki trajajo 2-6 dni in 48 ur pred začetkom turističnega izleta pri potovanjih krajših od 2 dni. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov.

Organizator ima pravico odpovedati turistični izlet v primeru, v kolikor potnik znotraj 15 dni kljub pozivom agencije DISCOVER SOČA TOURS izleta ne poravna, niti se ne odziva na telefonske in ali pisne pozive k plačilu. Agencija DISCOVER SOČA TOURS ima v tem primeru pravico turistični izlet odpovedati in potniku zaračunati stroške v skladu s tabelo odpovedi. Agencija DISCOVER SOČA TOURS ima v tem primeru pravico turistični izlet odpovedati in potniku zaračunati stroške v skladu s tabelo odpovedi.

ODPOVED POTNIKA – potovanja in izleti

Če želi potnik odpovedati turistični izlet ali potovanje, mora to storiti pisno ali prek elektronske pošte na elektronski naslov [email protected]. Potnik lahko odpove turistični izlet tudi telefonsko, čemur mora slediti pisna odpoved (opisana zgoraj). Potnik lahko osebno pooblasti polnoletno osebo, ki namesto njega odpove turistični izlet V primeru, da je potnik mladoletna oseba, lahko pogodbo odpove le oseba, ki je podpisana na pogodbi oziroma druga polnoletna oseba po pooblastilu podpisnika pogodbe, ne glede na to, če potnik medtem postane polnoleten. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi, in sicer:

– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 30% celotne vrednosti turističnega paketa,

– za odpoved od 12 do vključno 18 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti turističnega paketa,

– za odpoved 5 do vključno 10 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 80% celotne vrednosti turističnega paketa,

– za odpoved 2 dni pred začetkom potovanja do vključno dneva odhoda organizator zadrži 100% celotne vrednosti turističnega paketa

– če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost turističnega izleta, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Navedena tabela stroškov ne velja za posebne turistične izlete za katere potnika organizator pri sklenitvi pogodbe opozori in mu preda pisno tabelo stroškov v primeru odpovedi.

V primerih, ko je DISCOVER SOČA TOURS zgolj le posrednik pri prodaji turističnega izleta drugega organizatorja, veljajo v zvezi z odpovedjo določila iz splošnih pogojev tega organizatorja.

Potnik lahko na svojo zahtevo skuša zamenjati udeležence na pogodb, v kolikor je to možno in običajno proti doplačilu stroškov organizatorja, prevoznika, poslovnega partnerja… Opozarjamo na posebno tarifo “najnižja možna cena brez možnosti odpovedi”, kjer potnik za morebitno spremembo imena, termina in objekta v primeru odpovedi plača 100% stroške turističnega izleta. O tem prodajni referent potnika opozori in zavede opombo na prijavnici.

ODPOVEDNI RIZIKO – POGOJI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko pooblasti DISCOVER SOČA TOURS, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za morebitno odpoved turističnega paketa. Zavarovanje lahko potnik na osnovi prijavnice sklene tudi sam, vendar v primeru odpovedi sam uveljavlja odškodnino pri zavarovalnici. Zavarovanje je mogoče v skladu z določili zavarovalnice in velja za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokazil (zdravniško potrdilo, mrliški list …). Potnik lahko potovanje odpove izključno pisno na enake načine kot izvrši prijavo in sicer najkasneje na dan nameravanega odhoda, s tem, da odpovedi takoj priloži ustrezna potrdila. Če gre za odpoved v času, ko so poslovalnice zaprte, je dolžan potnik podati pisno odjavo in jo poslati z ustreznim dokumentom na elektronski naslov: [email protected]. V primeru odpovedi turističnega paketa po odhodu in brez ustreznih potrdil se šteje, kot da zavarovanje za primer ni bilo sklenjeno. V kolikor potnik v roku tedna dni od škodnega dogodka ustrezne dokumentacije, ki mora biti datirana na dan škodnega dogodka ne dostavi agenciji, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine iz naslova zavarovanja za primer odpovedi. Prav tako se šteje, da v primeru sklenjene pogodbe o turističnem paketu, brez vplačane zavarovalne premije, zavarovanje odpovedi ne velja.

Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

Ne glede na plačano odstopnino ima DISCOVER SOČA TOURS v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo 15 EUR. V primeru, da potnik odpove turistični paket oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima DISCOVER SOČA TOURS pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. V kolikor potnik odpove sklenjen turistični paket brez razloga in ima vplačano zavarovanje odpovedi, ne more uveljavljati odškodnine in v primeru odpovedi veljajo splošni pogoji. V tem primeru se potniku vplačana premija vrne. V tem primeru se potniku vplačana premija vrne. Predčasna vrnitev ali prekinitev potovanja nista predmet zavarovanja za primer odpovedi, zato mora potnik v primeru predčasnega odhoda domov zahtevati ustrezna potrdila, ki so lahko osnova za povračilo neizkoriščenega dela turističnega paketa. Brez ustreznih potrdil povračila neizkoriščenega dela aranžmaja ni možno uveljavljati.

IZVEDBA PROGRAMA, PRTLJAGA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu turističnega paketa navedene storitve in mu je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami. DISCOVER SOČA TOURS ne odgovarja za morebitno nastalo škodo ali izgubo prtljage, ki nastane med potovanjem. V tem primeru potnik uveljavlja škodo na kraju samem ali pri prevozniku.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Če potnik meni, da je izvajanje storitev iz pogodbe o turističnem paketu nepopolno, mora o tem takoj obvestiti organizatorja, ki mora v razumnem roku neskladnost izvajanja odpraviti. V kolikor organizator tega ne odpravi in neskladnost odpravi potnik sam ima pravico zahtevati povračilo morebitnih stroškov. Potnik lahko po opravljeni storitvi zahteva sorazmerno znižanje cene turističnega paketa, pod pogojem, da je najprej že v času izvajanja storitev obvestil organizatorja, v kolikor organizator in potnik neskladnosti izvajanja nista odpravila, mora potnik v zakonitem roku dveh let po opravljeni storitvi in izključno pisni zahtevek naslovi na organizatorja turističnega paketa pod pogoji tistega organizatorja.

Če je organizator turističnega aranžmaja DISCOVER SOČA TOURS, je potnik dolžan storitev reklamirati takoj na licu mesta in o tem obvestiti DISCOVER SOČA TOURS na telefonsko številko: +386 51 69 44 15. V kolikor na licu mesta ni možno rešiti problema, mora potnik obvezno zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih in vseh podrobnostih pomanjkljivost zapisati v knjigo pritožb in pohval ter pisno nasloviti zahtevek na DISCOVER SOČA TOURS.

Potnik lahko reklamacijo vloži le v svojem imenu ali za to pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer DISCOVER SOČA TOURS reklamacije ne bo upošteval. Reklamacija mora biti jasna in utemeljena z dokazi (potrdilo, slika, potrdilo prevoznika …) .

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

DISCOVER SOČA TOURS bo uporabljala osebne podatke v skladu z zakonom o varstvu podatkov in uredbi GDPR. Velja, da je potnik s podpisom pogodbe in z dodatnimi dovoljenji (potnik sam določi) na pogodbi soglašal, da DISCOVER SOČA TOURS upravlja z osebnimi podatki za potrebe postopka rezervacije, statistiko in za obveščanje o aktualni ponudbi. Slednje lahko potnik s posebno izjavo tudi prekliče ali prepove.

OSEBNI – POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI

Potnik je osebno odgovoren za veljavnost svojih osebnih dokumentov, ki so pogoj za vstop v posamezno državo. Dokumenti morajo biti veljavni vsaj še 6 mesecev po vrnitvi v domovino. Potniku so podrobnejše informacije o potovalnih dokumentih in vizumih na voljo na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve. Za nepopolne informacije ne odgovarjamo. Za nepopolne informacije ne odgovarjamo.

PONUDBE V ZADNJEM HIPU – LAST MINUTE

Gre za turistične pakete, ki niso predmet katalogov, temveč gre za turistične pakete s posebno ceno v določenih počitniških destinacijah.

Glede na to, da gre za cenovno ugodnejše turistične pakete, brezplačna odpoved takšnega turističnega paketa običajno ni možna. Običajno gre za prodajo zadnjih sob ali apartmajev, ki so lahko tudi nižje kakovosti kot sicer. Prav tako se lahko ponudba v zadnjem hipu vsebinsko razlikuje od storitev, ki so vključene v ceno v kataloški ponudbi, o čemer prodajni referent potnika tudi opozori. Zaradi drugačne ponudbe od kataloško predstavljene ponudbe, potnik na ta račun ne more uveljavljati odškodnine.

ZAKLJUČENE SKUPINE IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Za zaključene skupine in strokovne ekskurzije se sklene poseben dogovor, v katerem pogodbeni stranki posebej definirata medsebojne pravice in obveznosti. Kadar se za strokovne ekskurzije potniki prijavljajo individualno, prejme vsak potnik prijavnico/pogodbo o turističnem paketu, ki jo v primeru, da je potnik mladoleten, podpiše eden od staršev oziroma skrbniki. Slednji ima vse pravice in obveznosti v času trajanja pogodbenega razmerja, ne glede na to, ali medtem potnik postane polnoletna oseba.

TELEFONSKE IN SPLETNE REZERVACIJE

Potnik ima možnost skleniti telefonsko ali spletno rezervacijo. Za potnika postaneta obvezujoči, ko potnik posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, ostale osebe in rojstne podatke otrok, elektronski naslov). Na osnovi telefonske ali spletne rezervacije potniku posredujemo odgovor/prijavnico v elektronski obliki, na željo pa tudi prek navadne pošte ali prek whatsapp aplikacije. Potnik pošlje povratni odgovor o prejemu prijavnice prek elektronske pošte na elektronski naslov: [email protected] ali podpisano prijavnico prek navadne pošte oziroma preko whatsapp aplikacije na številko: +386 51 694415 in sporoči morebitne napake.

Če potnik odstopi od telefonske ali spletne rezervacije, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe in veljajo določila o odpovedi potnika. Potnik ima na spletnem portalu www.discover-socavalley.com možnost »povpraševanja« po turističnem aranžmaju, ki se ne šteje za zavezujočo rezervacijo.

REŠEVANJE SPOROV

Če pogodbeni stranki ne moreta spora rešiti sporazumno, bosta le-te reševali ob pomoči pristojnega sodišča po kraju prebivališča potnika.

DISCOVER SOČA TOURS – Miha Lapanja s.p.

Veljavnost od: 01.01.2021 do preklica